Regulamin korzystania z serwisu i zakupów w sklepie zaprojektujswojbiznes.pl

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Zaprojektuj Swój Biznes (https://zaprojektujswojbiznes.pl) oraz korzystania z dostępnych w nim Produktów i Usług.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
 4. Konsument – Klient jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 5. Polityka prywatności – oznacza dokument Sprzedawcy traktujący o prawach i obowiązkach Klientów oraz o procesach zachodzących w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę oraz o wykorzystywaniu plików „cookies”. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: https://zaprojektujswojbiznes.pl/polityka-prywatnosci/.
 6. Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zaprojektujswojbiznes.pl/regulamin;
 8. Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Produktu wyrażona w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 9. Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową wyrażona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 10. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zaprojektujswojbiznes.pl/  za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów i Usług;
 11. Subskrypcja – Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Umowy Subskrypcji polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu przez czas oznaczony do określonych Produktów lub Usług dostępnych w Serwisie;
 12. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
 13. Umowa Subskrypcji – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawarta za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest zapewnienie Klientowi Subskrypcji w zamian za zapłatę ceny;
 14. Usługa – dostępna w Serwisie usługa taka jak: usługa konsultacji indywidualnej lub grupowej przeprowadzana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, usługa dostępu do zamkniętej grupy odbiorców lub inne usługi oferowane w ramach Serwisu;
 15. Sprzedawca – Maciej Filipkowski prowadzący działalność pod firmą ZSZ.Media Maciej Filipkowski S.K.A., NIP: 7011064869, REGON: 520803877, ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 220, 00-491 Warszawa, tel +48 666-000-777. prowadzący sprzedaż i świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu, dane do kontaktu bezpośredniego: https://zaprojektujswojbiznes.pl/kontakt/;
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu lub Usługi.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów lub Usług, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów lub złożenia Zamówienia na Usługi zbiera je do tzw. koszyka, gdzie Klient przenosi Produkty lub Usługi, które zamierza zamówić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty lub Usługi, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów lub Usług dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów i Usług.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.
 8. Na potrzeby ułatwienia wykładni praw i obowiązków odnoszących się do Konsumentów, za Konsumenta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, uznaje się Konsumenta który najpóźniej w ciągu 3 dni po złożeniu Zamówienia, skieruje Sprzedawcy oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej (e-mail/SMS) o braku zawodowego charakteru dla zawieranej Umowy. W przeciwnym wypadku podmiot ten uznaje się za Klienta bez uprawnień konsumenckim wyrażonych w pkt. 6 i 7.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty i Usługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia oraz w celu zapewnienia dostępu do Produktu lub Usługi, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. w celu wysyłki newslettera).
 5. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 6. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
 7. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie oferty Klienta.
 8. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.
 9. Do zawarcia Umowy dojedzie również na wypadek udostępnienia Klientowi przez Sprzedawcę treści cyfrowych w zamian za przekazanie danych osobowych Klienta (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych. W takiej sytuacji postanowienia Regulaminu będą mieć analogiczne zastosowanie jak do Umowy, w której zapłata za Produkt następuje w pieniądzu. Na wypadek gdyby Klient chciał nabyć treść cyfrową, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za treści cyfrowe, Sprzedawca zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia ceny.
 10. Lista sponsorów i partnerów Konferencji, którzy mogą przetwarzać dane osobowe zgodnie z ust.2 i 3 powyżej obejmuje następujące podmioty: BNP Paribas Bank Polska S.A (KRS 0000011571), Edenred Polska Sp. z o.o. (KRS 0000116438), Enel-Med Spółka Akcyjna (KRS 0000275255), Ayming Polska Sp. z o.o., NIP 5262782733, Emerson Polska Sp. z o.o. Sp. k., NIP 771-01-08-590

4. CENY, PŁATNOŚCI, AKTYWACJA SUBSKRYPCJI, DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów i Usług podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów lub Usług. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień.
 3. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłane drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu może zostać doręczony w wersji papierowej.
 5. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
 6. kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,
 7. płatnością odnawialną kartą kredytową lub kartą debetową poprzez elektroniczny system Stripe w przypadku Subskrypcji,
 8. zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 7 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 • Zamówienia na Produkty i Usługi realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu lub Usługi w wiadomości e mail, na adres e-mail podany przez Klienta. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności, o ile Klient wyraził zgodę na zapewnienie mu dostępu do Produktów przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, za utratą tego prawa. Jeżeli Klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy nie wyrazi opisanej powyżej zgody, włączenie Subskrypcji nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji.
 • W przypadku zawarcia Umowy Subskrypcji z wybraną opcją płatności kartą kredytową/debetową, uruchomione zostaną płatności odnawialne, które będą pobierane z karty płatniczej Klienta na zasadach szczegółowo określonych przed zawarciem Umowy Subskrypcji. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć na stronie głównej konta Klienta w Serwisie.
 • Dostawa Produktów jest darmowa.
 • Sprzedawca w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego Produktu także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki. 

5. ODNAWIANIE I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji poprzez wyłączenie płatności odnawialnych, czyniąc to w Serwisie za pomocą przycisku “anuluj Subskrypcję” lub równoważnego.
 2. Klient może zmienić metodę płatności odnawialnej w Serwisie.
 3. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych Klient zachowuje dostęp do opłaconych wcześniej Produktów i Usług w ramach Subskrypcji, na opłacony okres.
 4. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w Serwisie po zalogowaniu.
 5. Klient może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili przywrócić płatności odnawialne na swoim koncie w Sklepie.
 6. Sprzedawca nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji, a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.
 7. Przekazanie danych karty płatniczej w Serwisie powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i może być wykorzystywana w kolejnych płatnościach Klienta.
 8. W przypadku płatności jednorazowych Klient otrzymuje powiadomienie mailowe na 7 dni przed wygaśnięciem Subskrypcji, informujące o dacie wygaśnięcia Subskrypcji i możliwości opłaty Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy.
 9. Nieopłacenie Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy do określonego terminu wskazanego w wiadomości e-mail oraz w Serwisie oznacza rezygnację z Subskrypcji. Subskrypcja wygasa automatycznie po przekroczeniu tego terminu.
 10. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania Subskrypcji. Dostęp do Produktów i Usług w ramach Subskrypcji utrzymany jest przez cały okres, za który Klient opłacił Subskrypcję.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub Usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie. Konsument może skorzystać z formularza prawa odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Konsumenta.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi:
 7. wobec Umów o świadczenie Usług jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie;
 8. wobec Umów o świadczenie Usług w zakresie udziału w wydarzeniach rozrywkowych, lub kulturalnych, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia Usługi;
 9. wobec Umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, przed upływem okresu na odstąpienie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu zgodnego z Umową.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt w chwili dostarczenia jest niezgodny z Umową tj. sprzeczny z treścią udzielonej Rękojmi konsumenckiej, Konsument może skorzystać z praw przysługujących mu w ramach Rękojmi konsumenckiej.
 3. Rękojmia konsumencka udzielona jest na okres dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 4. W przypadku gdy Umowa przewiduje dostarczanie Produktu w sposób ciągły, musi on pozostawać zgodny z Umową przez oznaczony w Umowie czas jego dostarczania.
 5. W celu skorzystania z Rękojmi konsumenckiej należy złożyć reklamację określającą charakter niezgodności z Umową oraz zawierającą żądanie.
 6. Konsument może:
 7. żądać  doprowadzenia Produktu do jego zgodności z Umową;
 8. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 9. doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 10. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z pkt 1;
 11. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
 12. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w pkt 1;
 13. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 14. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od pisma reklamacyjnego.
 15. O wyniku reklamacji Konsument zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 16. Rękojmia na Produkty wobec Klientów, nie będących Konsumentami zostaje wyłączona, a w przypadku niedopuszczalności wyłączenia zostaje ograniczona w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie.

8. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Szczegółowy zakres świadczenia konkretnych Usług dostępny jest w opisie oferty Usługi.
 2. Podczas składania Zamówienia na Usługę konsultacji indywidualnej i mentoringu, Klient wskazuje tematykę konsultacji oraz podaje proponowane terminy jej przeprowadzenia. W toku składania Zamówienia informowany jest o przedziale czasowym, w jakim Usługa zostanie zrealizowana.
 3. Dokładny termin realizacji Usługi ustalany jest z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konsultacji w szczególnych przypadkach.
 4. W celu przeprowadzenia konsultacji indywidualnej Klient powinien dostarczyć materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.
 5. Konsultacja odbywa się z wykorzystaniem innych narzędzi do komunikacji elektronicznej bądź poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail.
 6. Czas trwania jednej konsultacji wskazany jest w opisie oferty. Jeżeli konsultacja ulega przedłużeniu, Klient zostanie o tym poinformowany i zobowiązany jest do dokonania opłaty uzupełniającej.
 7. Podczas składania Zamówienia na Usługę konsultacji grupowej (grupy mastermind), Klient informowany jest o terminach i zasadach udziału w takich konsultacjach.
 8. W przypadku nieobecności lub nieangażowania się w udział w konsultacji opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku braku zaangażowania w konsultacje Klienta, Sprzedawca może odmówić Klientowi sprzedaży dalszych Usług tego rodzaju lub przedłużenia Subskrypcji.
 9. W ramach udziału w Usłudze dostępu do zamkniętej grupy odbiorców, część dostępnych treści może być udostępniana poza Serwisem i wymagać założenia dodatkowych kont w innych aplikacjach. Szczegóły dotyczące świadczenia takich Usług znajdują się w opisie Usługi.

9. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów, Usług oraz korzystania z Produktów i Usług.
 2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów i Usług może być konieczne posiadanie konta w Serwisie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów i Usług dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów i Usług, konieczne jest:
 5. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie i logowania),
 6. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
 7. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
 8. dostęp do Internetu,
 9. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
 10. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów).
 11. Sprzedawca zapewnia dostęp do Serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych w funkcjonowaniu Serwisu, które nie będą trwały dłużej niż 24 godziny w miesiącu. O ewentualnych dłuższych pracach konserwacyjnych lub ewentualnych awariach Sprzedawca zobowiązuje się zawiadamiać Klientów, którzy korzystają z Produktów poprzez Serwis.
 13. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e mail pod adres kontakt@zsz.media lub listownie na adres Sprzedawcy.
 14. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 15. Umieszczanie przez Klienta w Serwisie treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Klienta Usług lub Produktów w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający uzasadnione interesy Sprzedawcy, jest zabronione.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji opinii/komentarzy zastawianych w ramach Serwisu, a odnoszących się do zakupu lub używania opiniowanego/komentowanego Produktu. Sprzedawca może między innymi uzależniać publikację opinii/komentarza od podania indywidualnego numeru zamówienia. Zweryfikowane opinie/komentarze posiadać będą  odpowiednią adnotację.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

11. PRAWA AUTORSKIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DOSTĘP DO PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty oraz inne treści dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, poza plikami wyraźnie przeznaczonymi do samodzielnego uzupełnienia i wykorzystania, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów oraz innych treści dostępnych w Serwisie bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach i Usługach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 5. Materiały użyte do prezentacji Produktów i Usług, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.
 6. Dostęp do poszczególnych Produktów i Usług umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności kursów online udzielany jest bezterminowo, tj. aż do wycofania danego Produktu ze sprzedaży przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem Produktów i Usług o określonym okresie Subskrypcji. Zakończenie dostępności tego rodzaju Produktów nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od nadania dostępu Klientowi.
 7. O zakończeniu dostępności Produktu Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca i umożliwi mu pobranie treści dostępnych w ramach Produktu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

Poprzednia wersja regulaminu, obowiązująca do dnia 31.12.2022

1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego Zaprojektuj Swój Biznes (https://zaprojektujswojbiznes.pl) oraz korzystania z dostępnych w nim Produktów i Usług.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;
  2. Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;
  3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://zaprojektujswojbiznes.pl/regulamin
  4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zaprojektujswojbiznes.pl/ za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów i Usług;
  5. Subskrypcja – Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Umowy Subskrypcji polegająca na zapewnieniu Klientowi dostępu przez czas oznaczony do określonych Produktów lub Usług dostępnych w Serwisie;
  6. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) lub umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;
  7. Umowa Subskrypcji – umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawarta za pośrednictwem Serwisu, której przedmiotem jest zapewnienie Klientowi Subskrypcji w zamian za zapłatę ceny;
  8. Usługa – dostępna w Serwisie usługa taka jak: usługa konsultacji indywidualnej lub grupowej przeprowadzana z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, usługa dostępu do zamkniętej grupy odbiorców lub inne usługi oferowane w ramach Serwisu;
  9. Sprzedawca – Maciej Filipkowski prowadzący działalność pod firmą ZSZ.Media Maciej Filipkowski S.K.A., NIP: 7011064869, REGON: 520803877, ul. Marii Konopnickiej 6 lok. 220, 00­491 Warszawa, e-mail: kontakt@zsz.media, prowadzący sprzedaż i świadczący Usługi za pośrednictwem Serwisu;
  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu lub Usługi.

2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów lub Usług, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.
 2. Klient w celu zakupu Produktów lub złożenia Zamówienia na Usługi zbiera je do tzw. koszyka, gdzie Klient przenosi Produkty lub Usług, które zamierza zamówić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty lub Usługi, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
 3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, adres e-mail, sposób płatności i inne.
 4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów lub Usług dostępnych bezpośrednio w Serwisie.
 5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów i Usług.
 6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.
 7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia na Produkty i Usługi przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.
 2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
 3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury VAT, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.
 4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane do kontaktu w procesie realizacji Zamówienia oraz w celu zapewnienia dostępu do Produktu lub Usługi, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. w celu wysyłki newslettera).
 5. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.
 6. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.
 7. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail od Sprzedawcy potwierdzającą przyjęcie oferty Klienta.
 8. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4. CENY, PŁATNOŚCI, AKTYWACJA SUBSKRYPCJI, DOSTAWA

 1. Wszystkie ceny Produktów i Usług podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów i Usług do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie lub Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów lub Usług. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 4. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT przesyłane drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu może zostać doręczony w wersji papierowej.
 5. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:
  1. kartą płatniczą lub przelewem poprzez elektroniczny system płatności,
  2. płatnością odnawialną kartą kredytową lub kartą debetową poprzez elektroniczny system Stripe w przypadku Subskrypcji,
  3. zwykłym przelewem na podstawie faktury VAT z terminem płatności 7 dni w przypadku zamówień składanych poprzez e-mail.
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności – karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Zamówienia na Produkty i Usługi realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu lub Usługi w wiadomości e mail, na adres e-mail podany przez Klienta. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności, o ile Klient wyraził zgodę na zapewnienie mu dostępu do Produktów przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, za utratą tego prawa. Jeżeli Klient, któremu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy nie wyrazi opisanej powyżej zgody, włączenie Subskrypcji nastąpi po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Subskrypcji.
 7. W przypadku zawarcia Umowy Subskrypcji z wybraną opcją płatności kartą kredytową/debetową, uruchomione zostaną płatności odnawialne, które będą pobierane z karty płatniczej Klienta na zasadach szczegółowo określonych przed zawarciem Umowy. Informacje na temat terminu następnej płatności można znaleźć na stronie głównej konta Klienta w Serwisie.
 8. Dostawa Produktów jest darmowa.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego” albo „Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

5. ODNAWIANIE I REZYGNACJA Z SUBSKRYPCJI

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Subskrypcji poprzez wyłączenie płatności odnawialnych, czyniąc to w Serwisie za pomocą przycisku “anuluj Subskrypcję” lub równoważnego.
 2. Klient może zmienić metodę płatności odnawialnej w Serwisie.
 3. W przypadku rezygnacji z płatności odnawialnych Klient zachowuje dostęp do opłaconych wcześniej Produktów i Usług w ramach Subskrypcji, na opłacony okres.
 4. Kwota kolejnej płatności odnawialnej za Subskrypcję jest podana podczas składania Zamówienia Subskrypcji, jak również w Serwisie po zalogowaniu.
 5. Klient może w trakcie okresu rozliczeniowego w każdej chwili przywrócić płatności odnawialne na swoim koncie w Sklepie.
 6. Sprzedawca nie przechowuje w swoim systemie danych pozwalających na realizację transakcji, a jedynie przesyła je do dostawcy płatności.
 7. Przekazanie danych karty płatniczej w Serwisie powoduje, że płatność ta zostaje ustawiona jako domyślna i może być wykorzystywana w kolejnych płatnościach Klienta.
 8. W przypadku płatności jednorazowych Klient otrzymuje powiadomienie mailowe na 7 dni przed wygaśnięciem Subskrypcji, informujące o dacie wygaśnięcia Subskrypcji i możliwości opłaty Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy.
 9. Nieopłacenie Subskrypcji na kolejny okres rozliczeniowy do określonego terminu wskazanego w wiadomości e-mail oraz w Serwisie oznacza rezygnację z Subskrypcji. Subskrypcja wygasa automatycznie po przekroczeniu tego terminu.
 10. Klientowi nie przysługuje zwrot środków z tytułu anulowania Subskrypcji. Dostęp do Produktów i Usług w ramach Subskrypcji utrzymany jest przez cały okres, za który Klient opłacił Subskrypcję.

6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta mogą zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z Produktu lub Usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta może skorzystać z formularza prawa odstąpienia, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
  2. zawarcia Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługa została wykonana za wyraźną zgodą konsumenta lub o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem jej świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTU

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.
 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta mogą skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. Dla pozostałych Klientów rękojmia jest wyłączona.
 3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.
 4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.
 6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.
 7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca Serwisu zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

8. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Szczegółowy zakres świadczenia konkretnych Usług dostępny jest w opisie oferty Usługi.
 2. Podczas składania Zamówienia na Usługę konsultacji indywidualnej i mentoringu, Klient wskazuje tematykę konsultacji oraz podaje proponowane terminy jej przeprowadzenia. W toku składania Zamówienia informowany jest o przedziale czasowym, w jakim Usługa zostanie zrealizowana.
 3. Dokładny termin realizacji Usługi ustalany jest z wykorzystaniem wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu konsultacji w szczególnych przypadkach.
 4. W celu przeprowadzenia konsultacji indywidualnej Klient powinien dostarczyć materiały potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.
 5. Konsultacja odbywa się z wykorzystaniem innych narzędzi do komunikacji elektronicznej bądź poprzez odpowiedź na wiadomość e-mail.
 6. Czas trwania jednej konsultacji wskazany jest w opisie oferty. Jeżeli konsultacja ulega przedłużeniu, Klient zostanie o tym poinformowany i zobowiązany jest do dokonania opłaty uzupełniającej.
 7. Podczas składania Zamówienia na Usługę konsultacji grupowej (grupy mastermind), Klient informowany jest o terminach i zasadach udziału w takich konsultacjach.
 8. W przypadku nieobecności lub nieangażowania się w udział w konsultacji opłaty nie podlegają zwrotowi. W przypadku braku zaangażowania w konsultacje Klienta, Sprzedawca może odmówić Klientowi sprzedaży dalszych Usług tego rodzaju lub przedłużenia Subskrypcji.
 9. W ramach udziału w Usłudze dostępu do zamkniętej grupy odbiorców, część dostępnych treści może być udostępniana poza Serwisem i wymagać założenia dodatkowych kont w innych aplikacjach. Szczegóły dotyczące świadczenia takich Usług znajdują się w opisie Usługi.

9. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów, Usług oraz korzystania z Produktów i Usług.
 2. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów i Usług może być konieczne posiadanie konta w Serwisie.
 3. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów i Usług dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.
 4. Do złożenia Zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów i Usług, konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie i logowania),
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce,
  4. dostęp do Internetu,
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów).
 5. Sprzedawca zapewnia dostęp do Serwisu 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw konserwacyjnych w funkcjonowaniu Serwisu, które nie będą trwały dłużej niż 24 godziny w miesiącu. O ewentualnych dłuższych pracach konserwacyjnych lub ewentualnych awariach Sprzedawca zobowiązuje się zawiadamiać Klientów, którzy korzystają z Produktów poprzez Serwis.
 7. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e mail pod adres kontakt@zsz.media lub listownie na adres Sprzedawcy.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.
 9. Umieszczanie przez Klienta w Serwisie treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Klienta Usług lub Produktów w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, w sposób komercyjny lub naruszający uzasadnione interesy Sprzedawcy, jest zabronione.

10. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

11. PRAWA AUTORSKIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, DOSTĘP DO PRODUKTÓW I USŁUG

 1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty oraz inne treści dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.
 2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, poza plikami wyraźnie przeznaczonymi do samodzielnego uzupełnienia i wykorzystania, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.
 3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów oraz innych treści dostępnych w Serwisie bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach i Usługach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku ekonomicznego wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.
 5. Materiały użyte do prezentacji Produktów i Usług, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Sprzedawcy i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Sprzedawcy.
 6. Dostęp do poszczególnych Produktów i Usług umieszczonych w Serwisie, w tym w szczególności kursów online udzielany jest bezterminowo, tj. aż do wycofania danego Produktu ze sprzedaży przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem Produktów i Usług o określonym okresie Subskrypcji. Zakończenie dostępności tego rodzaju Produktów nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od nadania dostępu Klientowi.
 7. O zakończeniu dostępności Produktu Sprzedawca poinformuje Klienta z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca i umożliwi mu pobranie treści dostępnych w ramach Produktu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują im na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23/06/2021 roku.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.