Regulamin Uczestnictwa w Konferencji „Zaprojektuj Swój Biznes” 28 Maja 2022, Warszawa

§1 Postanowienia ogólne. Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Zgłaszających, Uczestników oraz Organizatora konferencji Zaprojektuj Swój Biznes (zwanej dalej jako „Konferencja”). Niniejszy regulamin Konferencji zwany będzie dalej jako „Regulamin”.
 2. Organizatorem  Konferencji jest spółka pod firmą ZSZ.Media Maciej Filipkowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 6 lokal 220, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000937050, posiadająca numer NIP 7011064869, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „Organizator”).
 3. Konferencja odbędzie się w dniu 28 maja 2022 r. w Warszawie w hotelu Marriott przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-679 Warszawa . Organizator ma prawo do zmiany terminu i miejsca organizacji Konferencji w szczególnych przypadkach, po uprzednim poinformowaniu Zgłaszających.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.zaprojektujswojbiznes.pl.
 5. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza Uczestnika/Uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.
 6. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego poprzez podanie ich danych podczas zakupu biletu/biletów, które mają prawo do udziału w Konferencji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
 8. Organizator prześle Zgłaszającym dokładny program Konferencji przed jej rozpoczęciem oraz listę prowadzących. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji oraz prowadzących Konferencję.
 9. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.zaprojektujswojbiznes.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym w Regulaminie terminie.
 10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.05 2022 r., przy czym Organizator ma prawo do skrócenia terminu nadsyłania zgłoszeń, w szczególności, gdy liczba Uczestników przekroczy 300 (trzysta) osób.
 11. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.
 12. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie dokonania płatności, co zostanie potwierdzone fakturą przesłaną na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego.
 13. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.
 14. Akceptując niniejszy Regulamin Zgłaszający niniejszym oświadcza, że Uczestnik będzie spełniał jeden z poniższych warunków oraz że akceptuje faktu, iż stwierdzony przez rozpoczęciem Konferencji brak spełnienia jednego z poniższych warunkiem może skutkować niewpuszczeniem Uczestnika na Konferencję bez prawa do zwrotu zapłaconej ceny za udział w Konferencji 
  • a) zaszczepienie przeciwko COVID-19 szczepionką, dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej, tj. przyjęcie wymaganej dla danego preparatu liczby dawek szczepionki co najmniej 14 (czternastu) dni przed wydarzeniem oraz okazanie przy wejściu na wydarzenie unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID (Unijny Certyfikat Covid) w postaci elektronicznej lub papierowej;
  • b) posiadanie statusu ozdrowieńca, po przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich maksymalnie 6 (sześciu) miesięcy oraz okazanie przy wejściu stosownego potwierdzenia tego statusu, np. Unijny Certyfikat Covid;
  • c) posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19 wykonanego maksymalnie 48 godzin przed godziną rozpoczęcia wydarzenia (test antygenowy lub PCR).
 15. Zgłaszający, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza w imieniu Uczestnika, że weźmie udział w Konferencji wyłącznie w przypadku, gdy w jej dniu: 
  • a) według jego najlepszej wiedzy nie będzie osobą zakażoną COVID-19;
  • b) nie będzie miał/a objawów COVID-19, takich jak duszność, podwyższona temperatura ciała, objawy przeziębieniowe;
  • c) nie będzie przebywał/a na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
  • d) upłyną co najmniej 10 dni od bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną COVID-19, osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji z powodu podejrzenia zakażeniem jw. lub z osobą, która miała bezpośredni kontakt z osobą zakażoną COVID-19.
 16. Udział w Konferencji obejmuje: 
  • a) utrwalanie wizerunku, głosu, wypowiedzi, zachowań, artystycznych wykonań oraz imienia i nazwiska Uczestników podczas Konferencji oraz wydarzeń towarzyszących, jak również następcze ich rozpowszechnianie przez Organizatora dla celów promocji i reklamy jego działalności, tj. prawo do wielokrotnego, nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie rozpowszechniania oraz wykorzystania na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności dotyczy to utrwalania, zwielokrotniania, nadawania, reemitowania, emisji i reemisji telewizyjnej i radiowej za pośrednictwem stacji naziemnych i/lub za pośrednictwem satelity, publicznych odtworzeń lub wyświetleń, wprowadzania do obrotu, rozpowszechniania oraz wykorzystania w sieci multimedialnej, w Internecie, w ramach usług telekomunikacyjnych, również w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w każdej formie lub technice, tym w formie audiowizualnej, fotografii, plakatów, w prasie, wydawanych drukiem i na zewnętrznych nośnikach, we wszelkich audycjach lub przekazach oraz w innych materiałach związanych z Organizatorem, a także na stronach internetowych, kanałach w mediach społecznościowych itp.
  • b) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma, jak również utrwalanie i rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób wskazany w pkt a) powyżej.
 17. Zgłaszający jest zobowiązany poinformować zgłoszonych przez siebie Uczestników o okolicznościach wskazanych w ust.16 powyżej oraz §3 poniżej. Zgłaszający jest ponadto zobowiązany do zwolnienia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności, która wyniknie ewentualnie z naruszenia obowiązku Zgłaszającego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§2 Płatność i rezygnacja

 1. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności od wybranego pakietu uczestnictwa w Konferencji:
 • a) Bilet na Konferencję – cena 487,80 zł netto + 23% VAT;
 • b) Bilet + after party (uczestnictwo w Konferencji oraz udział w wydarzeniu afer party) – cena 731,70 zł netto + 23% VAT;
 • c) Pakiet VIP (uczestnictwo w Konferencji, udział w wydarzeniu afer party oraz udział w kolacji VIP) – cena 8.130,07 zł netto + 23% VAT.
 1. Uczestnictwo w Konferencji obejmuje prelekcje i materiały w ramach Konferencji (pakiet podstawowy). Bilet na after party oznacza ponadto udział w wydarzeniu after party organizowanym przez Organizatora w dniu 28 maja 2022 roku od godz. 18:30 do godz. 22:30 w restauracji Hard Rock Cafe przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa. W ramach Pakietu VIP oferowany jest ponadto udział w specjalnej kolacji wydarzeniu after party organizowanym przez Organizatora w dniu, miejscu i terminie j.w oraz udział w kolacji VIP organizowanej w dniu 27 maja 2022 roku w restauracji Nuta przy pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-535 Warszawa od godz. 19:00.
 2. Płatność zostanie dokonana przez Zamawiającego w internetowym systemie transakcyjnym Organizatora na stronie www.zaprojektujswojbiznes.pl, zaś Organizator wystawi fakturę VAT na potwierdzenie dokonanych wpłat  i prześle go e-mailem na adres podany przez Zgłaszającego w formularzu zakupu biletów. Płatnikiem (adresatem faktury) jest Zgłaszający.
 3. Koszt udziału w Konferencji, ewentualnego pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. Zgłaszający oraz Uczestnik mają możliwość rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacji można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 5. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać pisemnie, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 2 lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: konferencja@zsz.media.
 6. Z zastrzeżeniem ust.11 poniżej, w przypadku rezygnacji do dnia 30.04.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 80% kosztu netto kosztów udziału w Konferencji za każdego ze zgłoszonych Uczestników. Organizator zwróci w takim przypadku Zgłaszającemu nadwyżkę zapłaconej kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji.
 7. Z zastrzeżeniem ust11 poniżej, w przypadku rezygnacji po dniu 30.04. 2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału Uczestnika, którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny VAT.
 8. W przypadku, w którym Zgłaszającym jest konsument w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, Zgłaszający ma możliwość wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem (rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem, że możliwość wykonania prawa odstąpienia wygasa w przypadku uprzedniego odbycia Konferencji i wykonania świadczeń z tym związanych przez Organizatora, na co Zgłaszający wyraża zgodę. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w sposób wskazany w ust.8 powyżej. Wykonując prawo odstąpienia Zgłaszający może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku wykonania prawa odstąpienia Organizator zwróci Zgłaszającemu zapłaconą przez niego kwotę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o wykonaniu prawa odstąpienia, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zgłaszający. Organizator prześle jednocześnie Zgłaszającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
 10. Zamiast Uczestnika w Konferencji może wziąć udział inna osoba niż wskazana przez Zgłaszającego w momencie kupna biletu. Edycji danych uczestnika przypisanego do konkretnego biletu można dokonać na stronie www.zaprojektujswojbiznes.pl przy użyciu specjalnego linku edycji. Link umożliwiający edycję danych uczestnika przesyłany jest  do osoby składającej zamówienie (w wiadomości e-mail z podsumowaniem zamówienia). Każdy link edycji jest unikalny i przypisany do konkretnego biletu. Edycji można dokonać w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

§3 Przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz Zgłaszających

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej ,,RODO”) Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Zgłaszających (dalej ,,Administrator”) jest ZSZ.Media Maciej Filipkowski Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-491) przy ul. Marii Konopnickiej 6 lokal 220, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000937050, posiadająca numer NIP 7011064869, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłacony w całości.
 2. Dane osobowe:
 • a) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej ze Zgłaszającym/Uczestnikiem umowy na uczestnictwo w Konferencji;
 • b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Uczestnikowi/Zgłaszającemu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed organami administracji publicznej;
 • c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego;
 • d) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie odrębnie udzielonej zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych;
 • e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej zgody – będą przetwarzane w celach wskazanych w §1 ust.16 pkt a) powyżej (utrwalanie i wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi, zachowań, artystycznych wykonań oraz imienia i nazwiska Uczestników podczas Konferencji oraz wydarzeń towarzyszących dla celów promocji i reklamy działalności Organizatora).
 1. Dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowane działania Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub umowy ze Zgłaszającym/Uczestnikiem.
 2. Zgłaszający oraz Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody, Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Administratora (bez wpływu na legalność przetwarzania w okresie przed cofnięciem zgody).
 3.  Niezależnie od powyższych postanowień Zgłaszającemu oraz Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest zgoda, umowa czy przepis prawa. Wobec prowadzonego przez Administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i danych przetwarzanych na innej podstawie prawnej niż wskazana w zdaniu pierwszym możliwe jest złożenie sprzeciwu na adres Administratora. W przypadku złożenia sprzeciwu, po rozpatrzeniu wniosku nie będzie możliwe przetwarzanie przez Administratora danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba, że zostanie wykazane, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów Zgłaszającego/Uczestnika, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez Administratora tj. 10 lat, przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych – tylko do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w ust.5 powyżej, a w każdym przypadku nie dłużej jednak niż jest to konieczne w celu obrony Administratora przed ewentualnymi roszczeniami Uczestnika lub Zgłaszającego związanymi z uczestnictwem w Konferencji.
 5. Zgłaszający oraz Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
 6. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem: pocztą na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@zsz.media
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Konferencji.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników oraz Zgłaszających wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora, lub drogą mailową na adres e-mail: konferencja@zsz.media. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Zgłaszających oraz Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie Konferencji oraz wydarzeń towarzyszących.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.zaprojektujswojbiznes.pl. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie www.zaprojektujswojbiznes.pl